Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten, aangevuld met twee ouders die een adviserende taak hebben; de schoolraad. De MR heeft naast wettelijke taken ook tot taak het bevorderen van openheid, openbaar en onderling overleg in de school. Op een aantal punten heeft de MR instemmingsrecht (denk aan o.a. onderwijsdoelstellingen, schoolplan, ondersteunende werkzaamheden door ouders). Op andere terreinen gaat het over advisering (zoals lesrooster, klassenindeling, nieuwbouw en belangrijke verbouwingen).

Waarom een MR?
Op bijna alle scholen bestaat er een MR om ouders en leerkrachten in de gelegenheid te stellen mee te praten over inhoud en organisatie van het onderwijs op school. Wettelijk zijn hiervoor regels en statuten vastgelegd in de W.M.S. (wet medezeggenschap op scholen). Deze wet is sinds 1 januari 2007 van kracht. De medezeggenschapsraad is aangesloten bij de Stichting Landelijke Commissie Geschillen W.M.S.

Hoe word je lid van een MR/SR?
De ouders in de MR worden uit en door de ouders van onze school gekozen, de personeelsleden uit en door het personeel. Iedere ouder en ieder personeelslid kan zich verkiesbaar stellen en kan door de betreffende groep gekozen worden. Als er meer kandidaten dan vacatures zijn voor één van de geledingen in de MR, organiseert de MR verkiezingen. Als er net zo veel of minder kandidaten dan vacante plaatsen zijn, zijn er geen verkiezingen nodig. De kandidaten worden dan beschouwd als gekozen. De zittingsperiode is 3 jaar.

Op welke manieren kunnen wij als MR onze achterban informeren?
We vinden het van belang dat de achterban van de MR goed is geïnformeerd over de aangelegenheden waarmee de MR zich bezighoudt. Er zijn verschillende manieren om de achterban te informeren: na een MR vergadering schrijven wij een stukje in de Riebas, of informeren ouders via de website van school.

Wat kun je van de MR verwachten?
De MR beoordeelt de plannen van de schoolleiding en is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe plannen. Zodra belangrijke veranderingen zich voordoen zal de MR hierover meepraten en haar mening geven. Afhankelijk van het onderwerp zal instemming of advies gevraagd worden door de schoolleiding. Hierbij ziet de MR zich graag gesteund door uw mening. Daar waar nodig zullen wij de schoolleiding wijzen op onze wettelijke bevoegdheden als MR en willen wij als een serieuze gesprekspartner gezien worden. De MR wordt ondersteund door de schoolraad. De SR verlicht de taak van de MR, zij hebben de deskundigheid of het enthousiasme om zich te verdiepen in onderwerpen waar de MR op dat moment mee bezig is.Op onze school vergaderen de MR en SR samen. Ze vergaderen één keer per 6/8 weken. MR-vergaderingen zijn in de regel openbaar. Op de activiteitenkalender van onze school kun je zien wanneer ze vergaderen. Natuurlijk kun je als ouder ook vragen stellen of onderwerpen aandragen voor de MR/SR. Spreek één van hen gerust aan op het schoolplein of stuur een mailtje (mrstwillibrordus@skozok.nl ).
Ouderleden MR: Femke Dommer (Voorzitter),  Janneke Hendriks. Personeelsleden MR: Elke Das, Anjo van de Huygevoort. Ouderadviseurs SR: Sjack Boudewijns, Bastiaan Jansen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR per school is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps- Raad (GMR).  Deze bestaat uit een kleine groep vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten vanuit àlle SKOzoKscholen. Zij zijn de directe gesprekspartner voor het bestuur en bespreken de “bovenschoolse ontwikkeling” van SKOzoK.  In de praktijk is de GMR, net als het bestuur, vooral bezig in voorwaardenscheppende sfeer.